موقوفات

مجتمع آموزشی منتظمی واقع در باقر شهر

جمهوری

کتابخانه

باقر شهر