#

HSE – ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) تعداد بازدید:۷۲۹ HSE از حروف اول کلمات Health بهداشت، Safety ایمنی و Environment محیط زیست تشکیل شده است. به طور کلی HSE شامل قوانین، مقررات و فرآیندهایی که جهت ایمنی کارکنان، کارگران و پیمانکاران در محیط کار، آتش نشانی، حفاظت از محیط زیست و همچنین حفاظت از محیط پیرامون در برابر خطرات است. یک محیط کاری ایمن، بدون خطرات و حوادث با استفاده از سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست می تواند در سراسر کشور پیاده سازی شود؛ چیزی که در این رابطه بسیار حائز اهمیت است، آموزش شاغلین در مورد بهداشت و ایمنی مطابق با استانداردهای HSE است. ترکیب کمیته اصلی HSE دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱- رئیس کمیته: معاون توسعه مدیریت و منابع آقای سعادت جلیلی ۲- مدیر امور پشتیبانی و رفاه دکتر اکبر معصومعلیزاده ۳- رئیس امور رفاهی و تربیت بدنی دانشگاه محمد یوسفی ۴- دبیر کمیته HSE مهندس اصغر لطف اله زاده زمانبندی تشکیل جلسات کمیته راهبری سیستم HSE جلسات کمیته راهبری ترجیحاً هر ماه یکبار به پیشنهاد دبیر کمیته راهبری HSE و تصویب رئیس کمیته راهبری تشکیل می شود و حضور کلیه اعضا در آن الزامی است. این جلسات با حضور دو سوم اعضای کمیته راهبری رسمیت خواهد داشت. تناوب تشکیل جلسات کارگروه های تخصصی، حسب نیاز وزارتخانه متفاوت بوده و در دستورالعمل های اختصاصی و روش های اجرایی مربوطه به تفضیل بیان شده است. شرح وظایف کمیته راهبری فعالیت های کمیته راهبری سیستم مدیریت HSE متمرکز بر اتخاذ سیاست های راهبردی کلان متناسب با فعالیت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و شامل فعالیت های مختلف در زمینه استقرار سیستم مدیریت HSE می باشد. شرح وظایف رئیس، اعضاء و دبیر کمیته راهبری به شرح ذیل می باشد: شرح وظایف رئیس کمیته راهبری HSE سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات کلان برای راهبری کمیته ابلاغ احکام به هر یک از اعضای کمیته راهبری و کمیته های تخصصی ارائه دستورات لازم جهت تامین منابع مالی و انسانی مورد تایید کمیته راهبری نظارت بر اجرای آیین نامه کمیته راهبری تصویب صورتجلسات و ابلاغ آنها ایجاد ارتباط میان کمیته راهبری با سایر ارگان ها و سازمان ها، در صورت نیاز دریافت گزارشات از کارگروه های تخصصی و راهبری جلسات حصول اطمینان از اجرای اثربخش سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرح وظایف دبیر کمیته راهبری HSE مسئولیت برنامه ریزی و پیگیری تشکیل جلسات کمیته راهبری. (درخواست جلسات به رئیس کمیته راهبری HSE، هماهنگی با اعضاء و ...) تهیه دستور کار جلسات کمیته راهبری بر اساس فعالیت های صورت پذیرفته و گزارشات دریافتی از مشاور شناخت موانع و مشکلات موجود و ارائه راهکار جهت رفع آنها ارائه گزارش پیشرفت کار در راستای تصمیمات اتخاذ شده در جلسات گذشته مسئولیت پیگیری مصوبات جلسه کمیته راهبری و ارائه گزارش به رئیس کمیته راهبری دریافت و ثبت نظرات اعضاء کمیته درباره دستور جلسات و فعالیت های استقرار سیستم مدیریت HSE طبقه بندی نظرات و مطرح نمودن نکات لازم در جلسات تهیه صورتجلسات و ارسال به اعضای کمیته ساختار کارگروه های تخصصی اعضای کارگروه ها توسط معاونین و مدیران وزارتخانه که خود از اعضای کمیته راهبری می باشند، تعیین می شود و با نامه رسمی و صدور احکام از سوی قائم مقام معاون توسعه معرفی می شوند. کلیه اعضای کارگروه ها، موظفند دوره های آموزشی مورد نیاز جهت انجام وظایف محوله را طی کنند.

با بیش از چندین سال تجربه بهترین راهنمایی را خواهیم داشت.

تماس با ما