قوانین و مقررات آموزشگاه منتظمی

این منشور به منظور ترویج فرهنگ و ارزشهای انسانی و سازمانی در آموزشگاه منتظمی با تأکید بر اصول برابری، تکریم هنرجو و داوطلبان پذیرش، احترام و اعتماد، شفافیت در اعمال آموزشی، پژوهشی و اداری، پاسخگویی، تعهد و وفاداری به مرکز تدوین گردیده است. بنابراین ما کارکنان مرکز اعم از اساتید، مسئولین و کارمندان به عنوان خدمتگزاران آموزش فنی و حرفه ای، خود را متعهد به خدمت مشفقانه به هنرجویان و داوطلبان و مراجعین دانسته، کرامت انسانی آنان را ارج نهاده و جلب رضایت الهی و عمل در چارچوب مقررات را وظیفه شرعی و سازمانی خود دانسته و هم پیمان می شویم تا:

#

با بیش از چندین سال تجربه بهترین راهنمایی را خواهیم داشت.

تماس با ما