قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

این منشور به منظور ترویج فرهنگ و ارزشهای انسانی و سازمانی در آموزشگاه منتظمی با تأکید بر اصول برابری، تکریم هنرجو و داوطلبان پذیرش، احترام و اعتماد، شفافیت در اعمال آموزشی، پژوهشی و اداری، پاسخگویی، تعهد و وفاداری به مرکز تدوین گردیده است. بنابراین ما کارکنان مرکز اعم از اساتید، مسئولین و کارمندان به عنوان خدمتگزاران آموزش فنی و حرفه ای، خود را متعهد به خدمت مشفقانه به هنرجویان و داوطلبان و مراجعین دانسته، کرامت انسانی آنان را ارج نهاده و جلب رضایت الهی و عمل در چارچوب مقررات را وظیفه شرعی و سازمانی خود دانسته و هم پیمان می شویم تا:

7. در جهت افزایش بنیه و توانمندی علمی و آموزشی – پژوهشی، مهارت های شغلی و نوآوری در جهت ارتقای سطح ارائه خدمت صادقانه کوشا باشیم.
5. در این آموزشگاه خود را ملزم به استفاده از پوششی آراسته و تمیز، مناسب با محیط آموزشی و رعایت منطق در گفتار و عملکرد و رعایت فرهنگ عرف جامعه ایرانی میدانیم.
6. ارزش های اخلاقی- اسلامی را در محیط کار گسترش داده و فضایی صمیمی همراه با خرد جمعی و مشارکت همگانی که در آن کرامت انسانی و شأن اجتماعی حاکم است را نهادینه نمائیم.
3. روحیه انتقادپذیری داشته و نسبت به حفظ اسرار ذینفعان به ویژه هنرجویان کوشا باشیم.
4. در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنمایی های مناسب و لازم به هنرجویان و داوطلبان پذیرش در این آموزشگاه را ارائه نموده و اصل شفاف سازی و گره گشایی از مشکلات آنان را سرلوحه وظایف خویش قرار دهیم.
1. نظم و انضباط در انجام وظایف و حضور به موقع در آموزشگاه را رعایت نمائیم.
2. از اختیارات و قدرت سازمانی، امکانات، تجهیزات و سرمایه های اداری و انسانی این آموزشگاه حفاظت نموده و در استفاده مؤثر، صرفه جویی و ارتقای بهره وری آنها طبق نظر واقف بکوشیم.

کتابخانه منتظمی

با بیش از ۲۰۰۰۰ کتاب.

تلفن

66481283 - 66412161

ایمیل

info@montazemi.com

آدرس

خیابان ولیعصر,کوچه رجب بیگی,پلاک ۱